De algemene voorwaarden kan je hieronder bekijken. Of download de voorwaarden hier 

Algemene huurvoorwaarden Nij Krúslãn Lodge

Versie oktober 2023 

 
Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning “Nij Krúslãn Lodge” staande en gelegen aan de Westernieuwkruisland 15a, postcode 9293 LW te Kollumerpomp.

 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Ook reserveringen van studentengroepen nemen wij niet aan.

 2. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van redenen) een reservering te weigeren.

 3. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

 4. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. 

 5. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Door het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze komt dan te vervallen.

 6. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

  1. Betalingen dienen te geschieden per bankoverschrijving, contant geld wordt niet geaccepteerd.

  2. U dient van het factuurbedrag 35% van de huursom direct na boeking te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 65% alsmede de gehele borgsom, dient u uiterlijk 3 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

  3. Indien uw reservering ligt binnen 3 weken voor de aankomstdatum dient u bij boeking 100% van het factuurbedrag, alsmede de borgsom, ineens aan ons overmaken.

 2. De aanbetaling en/of betaling dient u (voor zover het bedrag nog niet automatisch is afgeschreven), over te maken naar IBAN: NL39INGB0000553673 t.n.v. IKBalans te Warmond onder vermelding van het factuurnummer.

 3. Met het voldoen van een termijn van de huursom of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. 

 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 3 – Huursom

 1. De huursom is inclusief eindschoonmaak, bed- en keukenlinnen en badhanddoeken.

 2. Ook mag men gratis gebruik maken van:

  1. Wifi

  2. Smart tv

  3. Gas, water en licht


Artikel 4 – Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 175,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

 2. De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2.1.2 en 2.1.3, samen met de tweede betaling van de factuur te worden voldaan.

 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.

 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.


Artikel 5 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wil wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.


Artikel 6 – Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 35 dagen voor de dag van aankomst ontvangt u uw vooruitbetaling terug.

 • Bij annulering binnen 35 dagen tot op de dag van aankomst is 35% van de huursom verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 21 dagen tot op de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.


Artikel 7 – Ontvangst sleutel

 1. De sleutel van de vakantiewoning is te verkrijgen op de locatie. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.


 
Artikel 8 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Op de dag van aankomst kunt u tussen 15:00 en 18.00 inchecken. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis tussen 7.00 en 11.00 uur te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u de vakantiewoning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

 2. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.

 3. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 4. De vakantiewoning is rookvrij. 

 5. Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.

 6. Buiten mag geen open vuur worden gemaakt. De beheerder kan dit voor je regelen.

 7. Het gebruik van een gourmetset of een fonduestel binnen is niet toegestaan.

 8. Honden zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Neem hiervoor per mail contact op.

 9. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

 10. Verblijf van meer personen in de vakantiewoning, dan het voor de woning geldende maximum van zes personen, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming.

 11. De huurder dient ervoor te zorgen dat tussen 23.00 uur en 07.00 uur, de nachtrust wordt gerespecteerd. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.

 12. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

 13. Het is niet toegestaan uw elektrische voertuig met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden. Indien dit wordt ontdekt, zal een boete worden opgelegd.


Artikel  8 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade 

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, u dit direct bij ons meldt.

 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel aan personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de Nijkrúslãn Lodge. 

 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

 5. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

 6. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   


Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder. Het vakantiehuis dient bezemschoon achter gelaten te worden en daarbij bedoelen wij:

 • Alles is schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst;

 • De vaatwasser is uitgeruimd;

 • De bedden zijn afgehaald en de dekbedovertrekken en linnengoed liggen opgevouwen in de gang onder aan de trap;

 • De afwasmachine en koelkast zijn schoon en leeg;

 • Alle eigen etenswaren zijn meegenomen en niet achtergelaten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;

 • Tuinmeubilair is vet- en vlekvrij gemaakt;

 • Vuilnisbakken zijn geleegd. De vuilniszakken zijn in de grote container bij het toegangshek gedeponeerd;

 • Meubels zijn op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst;

 • De vloer is aangeveegd of gestofzuigd;

 • Alle ramen zijn gesloten;

 • Alle lichten zijn uitgedaan;

 • Eventuele schade is gemeld.


Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.